ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี 59
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2559
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 59

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สานักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และ สานักงานเกษตรอำเภอทั้ง 6 อำเภอ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 จังหวัดนครปฐม ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สานักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และ สานักงานเกษตรอำเภอทั้ง 6 อำเภอ จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ เวทีชุมชนเพื่อศึกษาบริบท ชุมชน ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 สานักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 จังหวัดนครปฐม จัดโดยสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ณ โรงเรียนกาแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมโครงการถ่ายทอด ความรู้ และพัฒนาอาชีพการเกษตร “แม่บ้านปลอดสารพิษ และพลังงานทดแทน” โดย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.ทุ่งขวาง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 9 เกษตรกร 20 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสาวศรัญญา ทองคา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.สระสี่มุม ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 3,4,14,22 เกษตรกร จานวน 45 ราย ณ วัดลาดปลาเค้า

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นางสาวพิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร ต.กำแพงแสน ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 หมู่ 5 ,7,12 เกษตรกร 23 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.ห้วยขวาง ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 2 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เกษตรกร 32 ราย

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.ห้วยขวาง ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 12 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เกษตรกร 35 ราย

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร และร่วมให้การต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ที่ได้มาตรวจราชการและ เยี่ยมเยียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสาวศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.สระสี่มุม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ที่ 3,4,14,22 ต.สระสี่มุม เกษตรกร 40 ราย ณ วัดลาดปลาเค้า หมู่ 3 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.หนองกระทุ่ม ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 5 เกษตรกร 25 ราย ณ ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.หนองกระทุ่ม ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 10 เกษตรกร 35 ราย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.ทุ่งขวาง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 8 เกษตรกร 20 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร ต.สระสี่มุม ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 หมู่ 19 เกษตรกร 35 ราย ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 19

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ต.ทุ่งขวาง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 หมู่ 6 เกษตรกร 20 ราย ณ ศาลาประชาคม ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวพิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตร ต.กำแพงแสน ขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรปี 2559 หมู่ 8 และ หมู่ 11 เกษตรกร 28 ราย ณ วัดทุ่งกระพังโหม ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
การตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี 2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
 

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตร ปลูกพืชแบบผสมผสาน

 
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต
 
งานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day วันที่ 13 ก.ค. 59
 
   
   

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว จึงเป็นช่วงเวลาในการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง และเพลี้ยงจักจั่นฝ่าย ได้สร้างความเสียหายแก่พืช จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและพืชเส้นใย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว เนื่องจากช่วงนี้ เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกข้าว ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า ประกอบกับสภาวะอากาศมีสภาพฝนทิ้งช่วง นาน ซึ่งอาจพบการเข้าของเพลี้ยไฟข้าวเข้าทำลายข้าวในระยะกล้าได้ จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและ เฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th