ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2560
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนพัฒนาการเกษตร อำเภอกำแพงแสน
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 7 มี.ค.2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เยี่ยมเยียนและติดตามการประชุมสภายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ ณ ม.12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มี.ค. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ให้แก่คณะ นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง ตามระบบส่งเสริม การเกษตร t&v system  ณ  ม.14  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มี.ค. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 2 ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system ณ ม.1 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มี.ค. 2560 นายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง ค่าบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ทั่วไปการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ เกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มี.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มี.ค. 2560 น.ส.ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ เป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 ณ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 17 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มี.ค. 2560  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2560 DM เพื่อชี้แจงและวางแผนในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่โดยมีทีมนิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง ติดตามนิเทศงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรอำเภอกำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 - 3 มี.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เรื่อง สรุปผลจังหวัดนำร่อง ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม การเกษตร ห้อง 7  อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันท ี่2 มี.ค. 2560  ทีม SC จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยทีมสำนักงาน เกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.หลัก) หมู่ 1 ต.ทุ่งขวาง  และแปลงใหญ่เกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน หมู่ 11  ต.ทุ่งลูกนก  จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2  มี.ค. 2560  นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน เป็นวิทยากร  โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร  จัดโดย กรมชลประทาน  เกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มี.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าประชุมโครงการปีแห่งการบริโภคผักสด-ผลไม้ปลอดภัย ในโรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีส่วนราชการ ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มี.ค. 2560 น.ส.ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนอาสาสมัครเกษตร เพื่อแนะนำการ ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ณ หมู่ 2, 5  ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 มี.ค. 2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร จัดโดยกรมชลประทาน เกษตรกร เข้าร่วม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ก.พ. 2560 น.ส.ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ เป็นกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ณ ปะรำหมู่บ้าน หมู่ 15 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ก.พ. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 1 ลงพื้นที่ติดตามและจับพิกัดแปลงสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 6 ราย ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system ณ ม.1,2 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ก.พ. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 2 ลงพื้นที่ติดตามสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 ราย ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system ณ ม.6,7 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ก.พ. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ(WM)  เพื่อทบทวนผล และวางแผนการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ณ ห้องประชุมสำนักงานอำเภอกำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 2560  นายปริญญา  ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนา นักส่งเสริม การเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ก.พ. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  ่ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเคเบิลทีวีจังหวัดนครปฐม เพื่อแจ้งเตือน และเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่ชักชวนเกษตรกร  เข้าร่วมโครงการคอนโด ฟาร์ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เกษตรกร และผู้หลงเชื่อได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างในโหระพา (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างของข้าวโพด (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ ข้าวกระทบหนาว (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคราดำ (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่ว (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนกออ้อย (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยไฟพริก (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคแอนแทรคโนสพริก (ม.ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคใบจุดสีม่วงหอม (ก.พ.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงบั่ว (ก.พ.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคข้าวไหม้ (มี.ค.2560)
   
   

 

**********************************************

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***********************************************