ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี 59
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลทั่วไป
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี59

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ทำการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอ่อน ปี 2559 แปลงของ นายทนง วัชนุภาพร พื้นที่ 1 ไร่ และแปลงของนายหนึ่ง เปียหลิ่ม พื้นที่ 2 ไร่ ณ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน และน.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการสำรวจข้อมูล เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอ่อน ปี 2559 แปลงของ นายชัยภัทร กุลางกูร พื้นที่ 1 ไร่ และแปลงของ น.ส.เรวดี สระสรง พื้นที่ 2 ไร่ ณ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด นครปฐม นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน นางอุไรวรรณ ทองบัว ศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม และสนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมและถ่ายทำวีดีทัศน์ (มาตรการที่ 4) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุนชนเพาะเห็ดอินทรีย์ กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด นครปฐม นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน นางอุไรวรรณ ทองบัว ศิริไล รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม และสนง.เกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมและถ่ายทำวีดีทัศน์ (มาตรการที่ 4) ณ กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 น.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ออกสำรวจต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ แปลง ดาวเรือง จำนวน 1 ไร่ ของนางณิชานันท์ เพิ่มกสิวิทย์ หมู่ 1 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ออกสำรวจต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ แปลง มะลิื จำนวน 2 ไร่ ของนายสมศักดิ์ ทองบุญโท หมู่ 12 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมงานบริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน เพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดย พลเอกปัฐมพงษ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ลานหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ออกสำรวจต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ของนายสุรินทร์ ทองมณโท แปลง มะลิ จำนวน 1 ไร่ ณ หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน และน.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสระ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน และน.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประสานงาน เบื้องต้น เรื่องโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี  2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
   
   
   
ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช (ประจำเดือน มิถุนายน 2559)
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว จึงเป็นช่วงเวลาในการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง และเพลี้ยงจักจั่นฝ่าย ได้สร้างความเสียหายแก่พืช จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและพืชเส้นใย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว เนื่องจากช่วงนี้ เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกข้าว ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า ประกอบกับสภาวะอากาศมีสภาพฝนทิ้งช่วง นาน ซึ่งอาจพบการเข้าของเพลี้ยไฟข้าวเข้าทำลายข้าวในระยะกล้าได้ จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและ เฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th