ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายกมล แสงสีงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสนประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมกราคม(DM) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 โดยมี ทีมติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายชูชาติ เสืองามเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมให้คำแนะนำ เกษตรกร เพื่อดำเนินการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ หมู่ 3 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2561 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนำเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน "จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด" และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูชุมชน "จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.ระดับจังหวัด" กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัด นครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 12 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน พาเกษตรกรไปศึกษาดูงาน  ตามโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ งบประมาณปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแปลงใหญ่ กล้วยไม้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยไม้ อำเภอบางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดประชุมสร้างความรับรู้ และสร้างการรับรู้ และความเข้าใจโครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร เพื่อพัฒนา ศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 น.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระสี่มุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายกมล แสงสีงาม  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ  รักษาการเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรม เกษตรกร หลักสูตรยกระดับ และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานออร์แกนิค ภายใต้โครงการตามแผนบูรณาการ สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 โดยมี นางธันยาภัทร์ ปิยะรัตนวัฒน์ หัวหน้าแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยพูลอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง แนวทางและความก้าวหน้าของ การผลิตพืชสมุนไพร ณ หมู่ 5 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคหนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ (ต.ค. 2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคเมล็ดด่าง (ต.ค. 2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของโรคเพลี้ยอ่อนฝ้าย (ต.ค. 2560)
   

 

**********************************************

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***********************************************