ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2560
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 12 ม.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ม.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  ติดตาม  นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม  เข้าร่วม ประชุมการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System)  เพื่อรายงานผลการทดสอบการดำเนินงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทดสอบ และ ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ของ 9 จังหวัด นำร่อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ม.ค. 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน            เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย เพื่อการบริโภค ในประเทศ และการส่งออก  ระหว่างวันที่ 10 -13 มกราคม 2560 โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม และ จ.ขอนแก่น  จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 ม.ค. 2560 นายปริญญา  ปานเจริญ  นวส.ชำนาญการ            เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หนองกระทุ่ม  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.หนองกระทุ่ม  อ.กำแพงแสน                จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 ม.ค. 2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ  นวส.ปฏิบัติการ                  จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข  อ.กำแพงแสน เป็นวิทยากร เรื่อง การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Primary GMP เกษตรกร 10 ราย ณ กลุ่มวสช.แม่บ้านเกษตรกรทุ่งขวาง  ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันท ี่6 ม.ค. 2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนิน งานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน ครั้งที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ เรื่อง การเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Primary GMP เกษตรกร10ราย ณ กลุ่มวสช.เพาะเห็ดอินทรีย์กำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 ม.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับ รายการ “เกษตรสร้างชาติ” ทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ TV ลงพื้นที่เพื่อ จัดทำข่าว เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของ ผู้ใหญ่วิชัย สระทองโดย ณ หมู่ 7 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 ม.ค. 2560  น.ส.ยุพาภรณ์  ฤดีณัฐทรัพย์  นวส.ปฏิบัติการ             พร้อมด้วย  นายถวัลย์  ประมวล   นวส.ปฏิบัติการ  เข้าร่วมอบรม การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของศูนย์ บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล (ศบกต.) โดยมี นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม  เป็นประธาน   ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 ม.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (กล้วยไม้) เกษตรกร 20 ราย  โดยมี นางนงนภัส รุ่งอรุณขจรเดช ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตร กำแพงแสน  ณ อบต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายประมวล  ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมอวยพร และขอพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน และความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าหน้าที่  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 4 ม.ค. 2560 นายประมวล  ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2  พร้อมมอบโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริม ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559  น.ส.เสาวรส  หมอนวด นวส.ชำนาญการ       เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงิน ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ระดับอำเภอครั้งที่4/2559  โดยมี นายธนณัฐ  ศรีสันต์ ปลัดอาวุโส อำเภอกำแพงแสน  เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมราชการอำเภอ กำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ทีมปฏิบัติงาน ทีมที่1 และทีมจังหวัด ทีมที่ 1ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียน ศพก.หลัก  เกษตรกรจำนวน 10 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่1 ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน                 ทีมปฏิบัติงาน ทีมที่2และทีมจังหวัด ทีมที่2 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  เยี่ยมเยียนคณะอนุกรรมการ ศพก.เครือข่าย  นายวณิชกร  ศรีหรั่งไพโรจ  ณ หมู่ 3 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559  นายปริญญา  ปานเจริญ   นวส.ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ของแปลงใหญ่ด้านการตลาด จังหวัดนครปฐม  (ทีมตลาด) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ   ลงพื้นที่เข้าร่วม การฝึกอบรม ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่1 ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีมที่1 และทีมจังหวัด ทีมที่ 1 ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามระบบส่งเสริม การเกษตร เยี่ยมสมาชิกผู้ปลูกผักอินทรีย์ (การตลาด) เกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
การตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี 2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
 

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตร ปลูกพืชแบบผสมผสาน

 
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต
 
งานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day วันที่ 13 ก.ค. 59
 
   
   
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างในโหระพา (พ.ย.2559)
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างของข้าวโพด (พ.ย.2559)

   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ ข้าวกระทบหนาว (พ.ย.2559)

 
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคราดำ (ธ.ค.2559)
 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่ว (ธ.ค.2559)

   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนกออ้อย (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยไฟพริก (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคแอนแทรคโนสพริก (ม..ค.2560)
   
 

***-------------------------------------------------------***

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***-------------------------------------------------------***