ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี 59
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2559
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรี ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ การผลิตข้าวตามหลักการ Pre GAP สำหรับแปลง ปี 2559  ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP 2559) ณ ศูนย์ข้าวชุมชน  หมู่ 10  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม  2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน    เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้น ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร  อ.ดอนตูม  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย  นางสาวพิชญาภา  พงษ์พัว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านห้วยรางเกตุ หมู่ 12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่  26 กรกฎาคม  2559  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา ทองคำ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร  นำเกษตรกรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย โดยวิธีผสมผสาน   ณ วัดแก้มอ้น  ต.แก้มอ้น  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตัวแทนหน่วยงานราชการ ต่างๆ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ให้การต้องรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ณ ศูนย์ส่งเสริมและ ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จังหวัดราชบุรี  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับเขต ประจำปี 2559 ของ นายชัยวัฒน์  แดงดอนไพร  ณ  ต.กระตีบ  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม  2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559  รอบที่  2   โดยมี  นายอนันท์  ลิลา  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการ ประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ชำนาญการ และประธานศูนย์ข้าวชุมชน อ. กำแพงแสน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและประธานศูนย์ข้าว ชุมชน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลง ใหญ่ ณ จ. สุพรรณบุรี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม บริษัทประชารัฐจังหวัดนครปฐม เพื่อวิเคราะห์ ศักยภาพของชุมชน ด้านการเกษตร โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด เป็นผู้นำดำเนินการขับเคลื่อนเวที ซึ่งมีนายสมคิด เปี่ยมคล้า นายก อบต. ทุ่งขวาง เป็นประธานเวที ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ปรักไม้ลาย หมู่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่  15  กรกฎาคม  2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน    จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร (อกม.) จำนวน 18 ราย  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน  ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร  ตามโครงการ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  ปี  2559  โดยมี  นายประมวล  ง้วนพริ้ง   เกษตรอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานเปิด การอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชานาญการพิเศษ และ นางสาวพิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคม เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ของชุมชน ด้านเกษตร/แปรรูป SME/OTOP และท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ต.สระพัฒนา อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 59 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิด วันถ่ายทอดความรู้ Field day ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีนายสมคิด เปลี่ยมคล้า นายก อบต. ทุ่งขวาง กล่าวต้อนรับ นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน กล่าวรายงาน เกษตรกร เข้าร่วมงาน 105 คน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 10 จ.ราชบุรี สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครัวเรือนเกษตรกรทั่วไปต่อมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ในโครงการปรับปรุง โรงเรือนและผลิตเห็ดชุมชน(มาตรการที่ 4) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ด อินทรีย์กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นางสาวเสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความ พร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5  โดยมี  นายอนันต์  ลิลา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรสานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน ประชุม ชี้แจงการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4 ปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ต.สระสี่มุม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 59
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
การตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี 2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
 

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตร ปลูกพืชแบบผสมผสาน

 
 
 
   
   

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว จึงเป็นช่วงเวลาในการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง และเพลี้ยงจักจั่นฝ่าย ได้สร้างความเสียหายแก่พืช จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและพืชเส้นใย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว เนื่องจากช่วงนี้ เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกข้าว ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า ประกอบกับสภาวะอากาศมีสภาพฝนทิ้งช่วง นาน ซึ่งอาจพบการเข้าของเพลี้ยไฟข้าวเข้าทำลายข้าวในระยะกล้าได้ จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและ เฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th