**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

ผลิตภัณฑ์เด่น
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
กล้วยกรอบปรุงรส

 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 วันที่ 1 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ  โดย นายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน เป็นวิทยากร   เกษตรกร  จำนวน  50 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย Smart Farmer ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 2  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ประจำปี พ.ศ. 2559  โดย นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวอารมย์  อุยเกตุ ประธานศูนย์ เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 วันที่ 1 เรื่อง การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต  โดย สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร   เกษตรกร  จำนวน  50 ราย  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  นายประมวลง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำเเพงแสน ร่วมงาน วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม  โดยมี นายกำธร  ตุ้งสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสหกรณ์ฯ  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรม โครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และ จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่4 วันที่ 4 เรื่องสุขภาพดีมีสุข โดยสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขวาง  เป็นวิทยากร  เกษตรกร  จำนวน  50 ราย ให้ความร่วมมือ และ สนุกสนานมากในการอบรมครั้งนี้  ณ  ศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ