"ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตา แม่น้ำท่าจีน"

 
 

รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

 

 

ภาพกิจกรรม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ โครงการพัฒนา การผลิตพืชอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภค ในประเทศ และการส่งออก  ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการเกษตร  งบยุทธศาสตร์พัฒนา จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  2557  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4  ตำบลวังน้ำเขียว

นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ โครงการพัฒนาการผลิตพืช อาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภค ในประเทศและการส่งออก ภายใต้โครงการส่งเสริม การเกษตร งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดทุ่งกระพังโหม ตาบลกาแพงแสน และกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกพริก หมู่ที่ 14 ตาบลทุ่งลูกนก

นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหาร ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศ และการส่งออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตร งบยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเอนก ประสงค์หมู่ท ี่3 ตำบลกระตีบ

นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคในประเทศ และการส่งออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตร งบยุทธศาสตร์พัฒนา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขวาง และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม

นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารปลอดภัย เพื่อการบริโภคในประเทศ และการส่งออก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตร งบยุทธศาสตร์พัฒนา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ตำบลทุ่งขวาง และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลสระพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557  สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจากช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโนของข้าวมีความสำบูรณ์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ