ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2560
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรม เกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค ในประเทศและการส่งออก กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ผล เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออก(ส้มโอ) เกษตรกร  50 ราย ณ ศพก.เครือข่าย ต. ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันท ี่7 ธ.ค. 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Faremr ครั้งที่1 เกษตรกร 10 ราย  ณ ศพก. หมู่1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 นายปริญญา  ปานเจริญ  นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จัดทำแผนธุรกิจ รายบุคคลIFPP ในแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ข้าวโพดฝักอ่อน ณ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 6 ธ.ค.2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และติดตามการอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) เกษตรกร 30 ราย ณ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ธ.ค.2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด  เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1 โดยมีนายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิด  ณ โรงแรมเวล นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1ธ.ค.2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  (บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน) ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พ.ย.2559 น.ส.ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ  นวส.ปฏิบัติการ   จัดอบรม เกษตรกร  ตามโครงการพัฒนาการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชน สู่ตลาดสินค้าคุณภาพ  ระดับพรีเมียม  โดยมี  อ.ดร.อมรศรี ขุนอินทร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร  เกษตรกร 30 ราย ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย หมู่ 6 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเพื่อคุณภาพ โครงการพัฒนา การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรชุมชนสู่ตลาดสินค้าคุณภาพ  ระดับพรีเมี่ยม  เกษตรกร 30 ราย  ณ อบต.สระพัฒนา   อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2559 น.ส.เสาวรส  หมอนวด นวส. ชำนาญการ  จัดอบรม เกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โครงการเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 เกษตรกร 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร  (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ 7 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน และ ศพก.อำเภอ กำแพงแสน  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม เกษตร จ.ชัยนาท จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน เกษตร ปี 2560 เกษตรกร 30 ราย ณ ศพก. ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์  นวส.ชำนาญพิเศษ และ         เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ให้การต้อนรับ  นายสุรพล  จารุพงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตรวจเยี่ยม สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟักข้าวปลักไม้ลาย ม.6  ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พ.ย.2559 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส. ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค ในประเทศ และการส่งออก เกษตรกร จำนวน 20 ราย โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล อาจารย์จากภาควิชาโรคพืชมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27-30 พ.ย. 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย นายปริญญา  ปานเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่1 โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานเปิดการสัมมนาและ บรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมทีเค. พาเลช  แอนด์  คอนเวนชั่น 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ย.2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน          ลงพื้นที่อบรม เกษตรกรโครงการโรงเรียนเกษตรกร(IPM) หน่อไม้ฝรั่ง มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคพืช เกษตรกร จำนวน 10 ราย  ณ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2559 น.ส.บุญรวย  ศรประดิษฐ์ นวส. ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังน้ำเขียว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2559 น.ส.บุญรวย  ศรประดิษฐ์  นวส. ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร อ.นครชัยศรี โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม มาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯและให้แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ ณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และผู้แทน หน่วยทหารในพื้นที่ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับศักยภาพ หมู่บ้านเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 250,000บาท) ณ ห้องประชุมราชการอำเภอกำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
การตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี 2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
 

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตร ปลูกพืชแบบผสมผสาน

 
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต
 
งานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day วันที่ 13 ก.ค. 59
 
   
  ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 

แบบ ป.ป.ช. 7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างในโหระพา (พ.ย.2559)
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างของข้าวโพด (พ.ย.2559)

   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ ข้าวกระทบหนาว (พ.ย.2559)

 
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคราดำ (ธ.ค.2559)
 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่ว (ธ.ค.2559)

 

***-------------------------------------------------------***

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***-------------------------------------------------------***