ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2560
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนพัฒนาการเกษตร อำเภอกำแพงแสน
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่  ปี 2560  โดยมี นายนุวัตร แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) เกษตรกร จำนวน 30 ราย ณ หมู่ 1 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน เข้าประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ระดับอำเภอ  เพื่อขับเคลื่อนแนว ทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  โดยมี นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ  นายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 1 ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer นางเพชรน้ำหนึ่ง แก้วศรีงาม กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม และนายวิชัย  สงพรมทิพย์ กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าพืชผัก ม.14 ต.ห้วยขวาง จำนวน 2 ราย ตามแผนปฏิบัติ งานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ณ ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ทีม 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของแปลง  นางนันทิญา  นะอำนาจ เนื้อที่ประมาณ  20  ไร่  ตามแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริม การเกษตร (T&V)  ณ  ม.8  ต.ห้วยม่วง  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม2560 นายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) เกษตรกร จำนวน 25 ราย ณ หมู่6 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม2560 น.ส. ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)เกษตรกร จำนวน 15 ราย ณ ศาลาประชาคม ม.4  ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 น.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติ งานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) เกษตรกร จำนวน 17 ราย  ณ หมู่10 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 และ รับสมัคร Smart Farmer ตามแผนปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) เกษตรกร จำนวน 4 ราย ณ ต.สระพัฒนา ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.0 พร้อมทั้งสำรวจและประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตามแผนปฏิบัติงานระบบ ส่งเสริมการเกษตร (T&V) เกษตรกร จำนวน 4 ราย ณ ม.3,4,7 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม1 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V system) เพื่อขึ้นและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V system) เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกว่านหางจระเข้  ณ  ม.18 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน          เข้าประชุมเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งมีส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม  เกษตรอำเภอ  ประธาน  แปลงใหญ่ และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร เข้าประชุม  โดยมี นายนุวัตร แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ลงพื้นที่รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่4.0 และโครงการหน่อไม้ฝรั่ง  เกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ประจำสัปดาห์ (WM) เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560 และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหน่อไม้ ฝรั่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายถวัลย์ ประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน นางณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก เกษตรอินทรีย์ เพื่อทำการประเมินเกษตรกร  เป็น Smart Farmer ณ หมู่ 5 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างในโหระพา (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างของข้าวโพด (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ ข้าวกระทบหนาว (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคราดำ (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่ว (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนกออ้อย (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยไฟพริก (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคแอนแทรคโนสพริก (ม.ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคใบจุดสีม่วงหอม (ก.พ.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงบั่ว (ก.พ.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคข้าวไหม้ (มี.ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงวันผลไม้้ (เม.ย.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนหัวดำมะพร้าว ( พ.ค.2560)
   
   

 

**********************************************

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***********************************************