**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

 

ภาพกิจกรรม

นายศิริชัย เลี้ยงอานวย รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน นางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจ้ง/ทาความเข้าใจกรอบ แนวทางการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทา ภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐ

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมจัดประชุม กับ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล  เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร  ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง  ปี 2558/59  (มาตรการที่ ๔)  จำนวน 15 ตำบล   ได้แก่ ต.ห้วยหมอนทอง  ต.ทุ่งขวาง  ต.สระสี่มุม  ต.ห้วยม่วง  ต.กระตีบ  ต.กำแพงแสน  ต.รางพิกุล ต.หนองกระทุ่ม  ต.ทุ่งลูกนก  ต.ทุ่งกระพังโหม  ต.สระพัฒนา  ต.ทุ่งบัว  ต.ดอนข่อย  ต.วังน้ำเขียว  ต.ห้วยขวาง  ระหว่างวันที่ 11 - 13  พฤศจิกายน  2558  ณ  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายศิริชัย เลี้ยงอานวย รักษาราชการเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตร การป้องกันกาจัด ไม้ผลแบบผสมผสาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ทาการกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอ กาแพงแสน พร้อมด้วย นายปริญญา ปานเจริญ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร ร่วมประชุม กับ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอาเภอกาแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน โครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอาเภอกาแพงแสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรอาเภอกาแพงแสน ร่วมงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลกระตีบ ต.กระตีบ อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13/11/2558

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ

   
 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ
     

ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน