**ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

 

 

ภาพกิจกรรม

นายสุวิทย์  ชาวอุทัย  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์บริหาร จัดการ ศัตรูพืชชุมชน  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของศูนย์ในการประกวด กิจกรรมศูนย์ฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด  เมื่อวันที่ 8  กรกฎาคม  2557  ณ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ลาดหญ้าไทร หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยขวาง โดยมีนายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  คณะกรรมการ  และสมาชิกศูนย์ฯ   ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ร่วมกับสำนักงานเกษตร อำเภอกำแพงแสน  จัดอบรมเกษตรกรชาวนา  ภายใต้โครงการการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2557  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 6  ตำบลสระพัฒนา โดยมี นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้

นายประเสริฐ  เอกนวพุฒิพันธุ์  นายอำเภอกำแพงแสน  มอบหมายให้ นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานการประชุม  คณะทำงานการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัด อย่างยั่งยืน  ระดับอำเภอ  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2557  ณ  ห้องประชุม สำนักงานเกษตร อำเภอกำแพงแสน  เพื่อให้การรับรองข้อมูลพื้นฐาน การผลิตข้าวของ อำเภอกำแพงแสน

นายประมวล   ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  ประธานในการประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2557  ณ  ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  และสำนักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม  เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

นายประมวล   ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริม การเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาชาวนา และการผลิตข้าวไทยให้มีมาตรฐานสากลและยั่งยืน  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2557  ณ  อาคารแสนปาล์มคอนเวนชั่นฮอลล์  ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อ ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจากช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ