ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายกมล แสงสีงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี61
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 61

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกมล  แสงสีงาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ม.1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 น.ส.บุญรวย  ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พิเศษ  ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดเวทีประชาคม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน"ครั้งที่1" ปรับทุกข์ผูกมิตร" เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และสอบถามปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน  ณ  ม.13  ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 12 มีนาคม 2561 น.ส.เสาวรส  หมอนวด   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ  ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"ครั้งที่1" ปรับทุกข์ผูกมิตร" เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และสอบถามปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 5 มีนาคม 2561  น.ส.บุญรวย  ศรประดิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน"ครั้งที่1"ปรับทุกข์ผูกมิตร" เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และสอบถามปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ณ หมู่ 7 ต.ดอนข่อย  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ให้สัมภาษณ์วารสารเคห การเกษตร เรื่อง ”แนวทางในการผลิตและการตลาดตะไคร้ของอำเภอ กำแพงแสน” ซึ่งจะตีพิมพ์และวางจำหน่ายในเดือนเมษายน 2561 นี้  ณ ม.4 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีมหนึ่งลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนและติดตาม งานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร T&V ณ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  น.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"ครั้งที่1"ปรับทุกข์ผูกมิตร" เพื่อชี้แจงความเป็นมาของ โครงการ และสอบถามปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน/ชุมชน ณ หมู่ 8 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กล้วยไม้ และข้าวโพดฝักอ่อน ตาราง ปปช.07
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ก.พ. 2561)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (ก.พ. 2561)
   
   

 

**********************************************

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***********************************************