ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี60
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2560
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 60

วันที่ 3 ก.พ. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน   เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อชี้แจงแผนขับเคลื่อน โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 3 ก.พ.2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร   ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงมะนาวเลมอน และองุ่น ของ นายพูนลาภ จันธิวัฒน์กุล ณ ม.8 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ก.พ. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน   เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ณ หอประชุมอำเภอกำแพงแสน  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ก.พ. 2560  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน   ทีม 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ ติดตามเกษตรกรหลังมอบปัจจัยการผลิต  จำนวน  3  ราย  ตามระบบส่งเสริมการเกษตร   ณ ม.7,9,10 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 2 ก.พ. 2560  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน   ทีม 1  ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร บ้านห้วยรางเกตุ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system ณ ม.12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ก.พ. 2560 นายออมสิน  ชีวะพฤกษ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี และคณะ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เพทอาสน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตร อินทรีย์ปลักไม้ลาย  ณ หมู่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 31ม.ค.2560 สำนักงานอำเภอกำแพงแสน ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครปฐม  จัดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง  เพื่อบรรเทา ภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ 2560 เกษตรกร 70 ราย  ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 31ม.ค.2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนแปลงสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์  ตามระบบส่งเสริม การเกษตร t&v system ณ ม.12 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 31ม.ค.2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามเกษตรกร เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปลอดภัย ตามระบบ GAP ณ ม.10 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 ม.ค. 2560 นายประมวล  ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ(WM) เพื่อทบทวน ผลและวางแผนการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ม.ค.2560 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งขวาง  เข้าร่วมจัดเวทีสร้าง เครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน  ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดนครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ม.ค. 2560 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร  ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร (เครือข่าย) เพื่อให้แนวทางการดำเนินโครงการ เกษตรทฤษฏีใหม่  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน และผู้ใหญ่สุธรรม จันทร์อ่อน ปราชญ์ชาวบ้านให้การต้อนรับและ รับทราบแนวทางปฏิบัติ ณ ศพก.เครือข่าย หมู่ 10 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน                    

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและ ตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น GAP พืชอาหาร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system  ณ ม.11 ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน   จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2560 ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ทีม 2 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านและแปลงการเกษตร ของคุณเสาวณี ประจิม กรรมการ ศพก.เครือข่าย ตามระบบส่งเสริมการเกษตร t&v system  ณ  ม.11 ต.ห้วยม่วง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามความพร้อมของกลุ่มยุวเกษตรกร บ้านห้วยรางเกตุ ในการประกวดคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ณ โรงเรียนบ้าน ห้วยรางเกตุ ม.12 ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 2560 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นการจัดทำแปลงเรียนรู้  ตามระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่กล้วยไม้  ณ  แปลงกล้วยไม้  หมู่ที่ 2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน โดยมี นายจิรายุส  ปิ่นสุวรรณณบุตร ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการเตรียมพื้นที่แปลงใหญ่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างในโหระพา (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคราน้ำค้างของข้าวโพด (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ ข้าวกระทบหนาว (พ.ย.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ โรคราดำ (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนเจาะฝักถั่ว (ธ.ค.2559)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ หนอนกออ้อย (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยไฟพริก (ม..ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคแอนแทรคโนสพริก (ม.ค.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ โรคใบจุดสีม่วงหอม (ก.พ.2560)
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงบั่ว (ก.พ.2560)
   

 

**********************************************

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th

***********************************************