**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

 

ภาพกิจกรรม

นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ  นายอำเภอกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน อำเภอเคลื่อนที่อำเภอยิ้มให้บริการประชาชน  โดยมี นายประมวล  ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมให้บริการด้านความรู้และ แจกเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกร  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งขวาง  ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ร่วมกันพัฒนาภายใน และ บริเวณรอบสำนักงาน  ในวัน  Big Cleanning Day ของจังหวัดนครปฐม   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน   จัดอบรมเกษตรกรตามกระบวนการ เรียนรู้ดิน ปุ๋ย  และการใช้ปุ๋ย  เพื่อการลดต้นทุนการผลิต  ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2558  ณ  บ้านนางสาวอารมณ์ อุยเกตุ   หมู่ที่ 1  ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

นายประมวล   ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดเวทีเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ขั้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAP) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรที่ เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานกระบวน การผลิต และผลิตภัณฑ์  ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนในระดับพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ