ยินดีต้อนรับสู้ ****สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน**** http://kamphaengsaen.nakhonpathom.doae.go.th/

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
 
รายการหลัก
นโยบายการดำเนินงานกรมส่งเสริม ปี 59
แนะนำสำนักงาน
สภาพการผลิตการเกษตรอำเภอ ปี 2559
สถิติข้อมูลทางการเกษตร
แผนพัฒนาตำบล 3 ป
การจัดการความรู้ (KM)
แผนการปฏิบัติงานโครงการอำเภอ ปี 59

วันที่ 19 ตุลาคม 2559นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ วิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ เพื่อร่วมตรวจประเมินแปลงเกษตร gap ข้าวร่วมกับผู้ตรวจประเมินภายนอกและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ข้าวราชบุรี เกษตรกรจำนวน 20ราย ณศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ น.ส.ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ถ่ายทำรายการเกษตรสร้างชาติ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตตะไคร้เพื่อการส่งออก ม. 10 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน   จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และ น.ส.ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของ อบต.ทุ่งกระพังโหม ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค ภายในประเทศและส่งออก ตามระบบการผลิตพืชเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ข้าวโพดฝักอ่อน แปลงใหญ่ประชารัฐสมัยใหม่ ณ กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย น.ส. ยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ถ่ายทำรายการเกษตรทำเงิน ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี การปลูกโหระพาปลอดสารพิษ น.ส.ดำเนิน เอี้ยงเจียม ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อบต.สระพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาประชาคม ม.5 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน    จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรอำเภอกำแพงแสน ลงพื้นที่ ร่วมกับบริษัทอกริเซน ฟู้ดทำ mou เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ต. ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วย น.ส. ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ถ่ายทำรายการเกษตรทำเงิน ช่อง9โมเดิร์นไนน์ทีวี  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก บ้านดอนขุนวิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กำแพงแสน นำเกษตรกรตำบลดอนข่อย ตำบลทุ่งกระพังโหม จำนวน 20 คน ศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 น.ส.พิชญาภา พงษ์พัว นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล รางพิกุล ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 25 59  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมให้บริการด้านความรู้ และแจกเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธาน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกำแพงแสน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 โดยมี นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธาน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมประชาคมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว (๑ไร่ ๑พัน ไม่เกิน ๑๐ ไร่ )  ร่วมกับ ธกส.กำแพงแสน ณ ศาลาพ่อปู่เด่นมะขาม ม.๖ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 ก.ย. 59 สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จัดอบรมการพัฒนา การผลิตพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร จำนวน 40ราย โดยมี นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามการอบรมในครั้งนี้ด้วย  ณ ต.ดอนข่อย ต.ทุ่งขวาง ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 - 29 กันยายน 2559 น.ส.บุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชการส่งเสริมการ เกษตร ชำนาญการ และน.ส.ศรัญญา ทองคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอกำแพงแสน และนางสาวอารมย์  อุยเกตุ เกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 
บริการออนไลน์
 
ความรู้ด้านการเกษตร
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การควบคุมศัตรูพืชวิธีผสมผสาน IPM
มาตรฐานชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
 
สาระน่ารู้
พรบ.อำนวยความสะดวก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2540
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
ผลิตภัณฑ์เด่น อ.กำแพงแสน
 
 

อบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ผลิตภาพการผลิต ของ เกษตรกร ที่ได้รับ ผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคา สินค้าเกษตร รุ่น 1 - 5

 
การตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ ภัยแล้ง  ปี 2558/59  มาตรการที่ 1 และ มาตรการที่ 4
 

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน อาสาสมัครเกษตร ปลูกพืชแบบผสมผสาน

 
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต
 
งานวันถ่ายทอดความรู้ Field Day วันที่ 13 ก.ค. 59
 
   
  *ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม*
 

แบบ ป.ป.ช. 7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   
   

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติม
   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว จึงเป็นช่วงเวลาในการขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนผีเสื้อ ด้วงปีกแข็ง และเพลี้ยงจักจั่นฝ่าย ได้สร้างความเสียหายแก่พืช จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม
   

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของ แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพืชผักและพืชเส้นใย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและเฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย  รายละเอียดเพิ่มเติม 

   
สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยไฟข้าว เนื่องจากช่วงนี้ เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูกข้าว ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า ประกอบกับสภาวะอากาศมีสภาพฝนทิ้งช่วง นาน ซึ่งอาจพบการเข้าของเพลี้ยไฟข้าวเข้าทำลายข้าวในระยะกล้าได้ จึงขอให้เกษตรกรสำรวจและ เฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน

เลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

โทร/โทรสาร 034-351312

E - mail : kamphaengsaen@doae.go.th