**สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 

เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก
 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

*คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม*

ผลิตภัณฑ์เด่น
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
กล้วยกรอบปรุงรส

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ ติดตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพ เกษตร ตามความต้องการของชุมชน(มาตรการที่4) โครงการสร้าง อาคารกรีด เปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ณ หมู่ 11 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งลูกนก ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ณ ที่ทำการกำนัน ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน. จ.นครปฐม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอ กำแพงแสน มอบหมายให้ นายปริญญา ปานเจริญ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชุดปฏิบัติการ ตำบลทุ่งบัว โครงการ ยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนว ทางประชารัฐ โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท   ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 11 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

วันที่  10  พฤษภาคม  2559  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ดำเนินการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหา ราคาสินค้า เกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เรื่อง บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย โดย นายสุธรรม จันทร์อ่อน เป็นวิทยากร  เกษตรกร  จำนวน 50 ราย ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธ ิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ต.ทุ่งขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 นายประมวล ง้วนพริ้ง เกษตรอำเภอ กำแพงแสน ได้มอบหมายให้  นางสาวบุญรวย ศรประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชาคม เพื่อสังเกตการณ์ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน  เพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาทณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 8  ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน

 

คลิปวีดีโอ
วันถ่ายทอดความรู้ Field Day
หมู่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ 26 มีนาคม 2559

 

 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ