**ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

ภาพกิจกรรม

นายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์  ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน (อำเภอยิ้ม) เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2557  ณ  ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน โดยมีนายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสนและ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร   อำเภอกำแพงแสน ร่วมให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

นายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์  ปลัดอวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอกำแพงแสน  ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ  และคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ระดับตำบล  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2557  ณ  ห้องประชุมราชการที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน  โดยมีนายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ให้ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  23  ตุลาคม 2557    ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ กำแพงแสน  โดยมีนายธนณัฎฐ์  ศรีสันต์  ปลัดอวุโสรักษาราชการแทน นายอำเภอกำแพงแสน  เป็นประธานในพิธี

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย นายพงษ์พัฒน์   ชาญประเสริฐ  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ กำแพงแสน  ประชุมชี้แจง  มาตรการเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2557  ณ  ห้องประชุม อบต.หนองกระทุ่ม  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร  อำเภอกำแพงแสน  ให้บริการแก่เกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ตามนโยบาย ศสช. โดยการให้บริการ เกษตรกรตามแบบขอรับบริการ  เช่น  บริการการขึ้นทะเบียนเกษตร การผู้ปลูกข้าว  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  การบริการการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อ ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ