**ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน** คำขวัญอำเภอกำแพงแสน เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเย็น

 
 
เกษตรอำเภอกำแพงแสน

นายประมวล ง้วนพริ้ง
เกษตรอำเภอกำแพงแสน
 
รายการหลัก

แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน งบกลุ่มยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง1 ปี 57

 
สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
 
สาระน่ารู้
 
บริการออนไลน์

ภาพกิจกรรม

นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร  อำเภอกำแพงแสน  ให้บริการแก่เกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน ตามนโยบาย ศสช. โดยการให้บริการ เกษตรกรตามแบบขอรับบริการ  เช่น  บริการการขึ้นทะเบียนเกษตร การผู้ปลูกข้าว  การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  การบริการการจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น

นายประเสริฐ  เอกนวพุฒิพันธ์  นายอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์  เกษตรจังหวัดนครปฐม  นายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อำเภอกำแพงแสน  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ  การประกวดเกษตรกร ดีเด่นสาขาทำไร่  ระดับเขต  (เขต 2)  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2557  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7  ตำบลรางพิกุล  อำเภอกำแพงแสน  โดยมี นายกอบต.รางพิกุล  กำนันผู้ใหญ่บ้านเกษตรกร  และนางพยุง  ลิ้มศิริโชค  เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน การทำไร่อ้อย  พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมบริเวณรอบๆ ไร่อ้อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกร นครปฐม  จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  การใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูพืชผัก  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2557  ณ  ห้องประชุม ศูนย์วิจัยฯ นครปฐม  โดยมี ผอ.ศิริจันทร์  อินทร์น้อย   ผอ.ศูนย์วิจัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  และมีเกษตรกรเข้าอบรม  จำนวน  50 ราย

นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์  เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม – ฝ่าย  ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด  และการประกวดกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี 2557  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2557   ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอ กำแพงแสน  โดยมีนายประมวล  ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ  2557

นายสุรสิษฐ์  สุทธิเดชารัชต์  เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายประมวล ง้วนพริ้ง  เกษตรอำเภอกำแพงแสน  และนางสุรินทร์  ทรัพย์พลับ  เกษตรตำบลห้วยขวาง  ในการต้อนรับคณะกรรมการการประกวดเกษตรกร ดีเด่น  สาขาทำนาดีเด่น ระดับเขต  (เขต 2 ราชบุรี)  เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2557  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยขวาง  โดยมี นายพสิษฐ  เจริญผล  เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนาให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการทำนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557/58 โดยเริ่มรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อ ขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจาก ช่วงนี้มี ฝนตกทั่วทุกพื้นที่การเจริญเติบโตของข้าว์เหมาะสำหรับการระบาดของหนอน จึงขอให้เกษตรกร สำรวจติดตามและเฝ้าระวัง การระบาดของหนอนห่อใบข้าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าว เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ข้าว เมื่อลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายไปอย่าง รวดเร็วในแปลงนาของเกษตรกร รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ แมลงหล่า ในนาข้าวของเกษตรกร ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของแมลงบั่ว ในนาข้าวของเกษตรกรใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนการระบาดของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน  ขอแจ้งเตือนชาวนา ระวัง หนูนาทำลายข้าว ในนาข้าวของเกษตรกร ใน จังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ควรหมั่นสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอ  

 
 
ผลิตภัณฑ์เด่น
 
ตุ๊กตาผ้า
น้ำเห็ดหลินจือ
ข้าวแต๋น
น้ำพริก
 
     

 

กล้วยกรอบ
กล้วยกรอบปรุงรส
หมวกหญิง
กระเจียบ